Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

10.04.2019 08:22

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu v mieste trvalého bydliska, máte právo požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

Osobne,najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. 

V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). 

Elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Žiadosti môžete zasielať na e-mailovú adresu: obecturcek@gmail.com

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.