Majetkové daňové priznanie 2017

 
Občania , ktorí v roku 2016 nadobudli v obci Turček nehnuteľnosť (pozemok, stavbu...), predali nehnuteľnosť alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane!!!!! nezabudnite si podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na Obecnom úrade v Turčeku do 31. januára 2017. Tlačivo na majekové daňové priznanie nájdete tu  Daňové priznanie DN 2014 tlačivo.pdf (4,5 MB)

Zníženie poplatku za komunálny odpad 2017

 

Tí občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti:

-       na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2017,

-       na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2017.

I v roku 2017 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom linku http://www.obecturcek.sk/ako-vybavit-/znizenie-poplatku-za-ko/

Oznámenie o strategickom dokumente

zverejnené 27.4.2015 o 13.30 hod.

 
 
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" si môžte pozrieť na nasledujúcom linku:

Záverečný účet obce Turček k 31.12.2014

 zverejnené 13.4.2015 - 14:27 hod. 


Obec Turček zverejňuje Záverečný účet obce k 31.12.2014 podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na nasledovnom linku:

www.obecturcek.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/

 

Záverečný účet si môžete pozrieť i tu: Záverečný účet obce Turček k 31_12_2014.pdf (5800325)
 

pozvanka mikuláš.pdf (1560873)


pozvánka na slávnostné zasadnutie OZ.pdf (229034)
 

program zasanutia ob. zastupiteľstva 1.12.2014.pdf (126529) (zverejnené 1. 12. 2014)

 

Výsledky komunálnych volieb v obci Turček - 2014

 

Starosta

 1. Oľga Wagnerová                149 hlasov

 2. Július Gavorník                                    81 hlasov
 3. Ján Rusnák                                         58 hlasov
 4. Miroslav Bugár                                     54 hlasov

 

Poslanci OZ

 1. Silvia Vrbová                      203 hlasov

 2. Ján Teltsch                        200 hlasov

 3. Jozef Grajciar                    183 hlasov

 4. Eleonóra Filipčanová        145 hlasov

 5. Božena Lacková                129 hlasov

 6. Matej Matúš                        118 hlasov

 7. Ľubomír Novodomec                            112 hlasov
 8. Michal Straka                                     105 hlasov
 9. Oľga Dobšovičová                               101 hlasov
 10. Ľubomír Pittner                                     87 hlasov
 11. Miroslav Groszman                               73 hlasov

 

 

 

 

 

Pripravujeme

Prezidentské voľby 2014 II. kolo - Obec Turček

Výsledky prezidentských volieb 29. 3. 2014 v Obci Turček II. kolo

30.03.2014 14:17
Výsledky prezidentských volieb pre Obec Turček roku 2014 - II. kolo môžete nájsť na nasledovnom linku www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/2669-turcek/prezidentske-volby/2014/2-kolo

Voľby prezidenta SR 15.3.2014 I. kolo

Voľby na prezidenta SR 2014 I. kolo - výsledky v obci Turček

16.03.2014 21:43
Výsledky volieb na prezidenta SR 2014 15.3.2014 www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/2669-turcek/prezidentske-volby/2014/1-kolo

Záverečný účet obce Turček k 31 .12. 2013

Zverejnenie záverečného účtu

04.02.2014 11:15
Obec Turček zverejňuje Záverečný účet obce k 31. 12. 2013 podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na nasledovnom linku www.obecturcek.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/.   Záverečný účet obce si môžete pozrieť i tu:   Záverečný účet obce...

 

Návrh programového rozpočtu na rok 2014 + finančný výhľad na roky 2015 a 2016

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf (25627)

Rozpocet-Vydavky-2014-5.pdf (53557)

 

Návrh rozpočtu obce Turček na rok 2014 + finančný výhľad na roky 2015 a 2016

Viacročný rozpočet obce Turček 2014 2015 2016.pdf (1833511)

 

                                       Obec Turček

Obec Turček týmto oznamuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce za cenu  4 490,00 € a to:

 • pozemku parc. č.  reg. C-KN č. 671 vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 481 m2 v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček
 • pozemku parc. č. registra C-KN č. 672 vedený ako orná pôda o výmere 1 259 m2 v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček

 

Na základe predložených cenových ponúk, ktoré boli vyhodnotené dňa 10. júla 2013 bol ako výherný vyhodnotený návrh, ktorý podala Mgr. Eva Špirková, trvale bytom Turček 86.

Komisia, ktorá vyhodnocovala cenové ponuky bola v zložení:

Ján Dvorský

Oľga Dobšovičová

Valéria Gajdošová, Bc.

Oľga Wagnerová

 

v Turčeku 12. júla 2013

 

adresa: 038 48  Turček 123                    

č. účtu: 19224362/0200          

 tel., fax: 043/4956560

IČO: 00317012, DIČ: 2020597953

e-mail: obecnyuradturcek@stonline.sk

Obec Turček týmto zverejňuje Uznesenie č. 28/2013 zo zasadnutia OZ v Turčeku, ktoré sa konalo dňa 17. 6. 2013, ktoré pojednáva o podmienkach obchodnej verejnej súťaže:

 

Uznesenie č. 28 /2013

 

schvaľuje

a) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Turček zapísaných na LV č. 57 a to:

 • pozemku parc. č.  reg. C-KN č. 671 vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 481 m2 v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček
 • pozemku parc. č. registra C-KN č. 672 vedený ako orná pôda o výmere 1 259 m2 v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček

formou obchodnej verejnej súťaže za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej podľa osobitného predpisu znaleckého posudku s týmito podmienkami:

 

b) určuje nasledovné podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 

1. Predmet predaja je:

 • pozemok parc. č.  reg. C-KN č. 671 vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 481 m2 v katastrálnom území Horný Turček
 • pozemok parc. č. registra C-KN č. 672 vedený ako orná pôda o výmere 1 259 m2 v katastrálnom území Horný Turček

vedené na LV č. 57, ktorých vlastníkom je obec Turček.

 

2. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ určuje nasledovné:

a) nehnuteľnosť je možné odpredať žiadateľovi len na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ musí predložiť Návrh cenovej ponuky na predmet prevodu – predaj v celosti – nehnuteľnosti uvedené pod č. 1. Najnižšia cena je určená na 4 490,00 € (slovom štyritisíc štyristo deväťdesiat eur)

 

b) návrh cenovej ponuky predkladá žiadateľ v nepriehľadnej, neporušenej a zalepenej obálke. Obálku predkladateľ označí čitateľným nápisom „Obchodná verejná súťaž – pozemky parc. č. C-KN 671 a 672“ NEOTVÁRAŤ. Na obálke predkladateľ uvedie svoje meno, priezvisko a bydlisko, resp. obchodné meno a adresu/sídlo/miesto podnikania.

 

c) ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obec Turček, Obecný úrad Turček, 038 48  Turček 123 v termíne najneskôr do 10. júla 2013 do 12.00 hod. Na návrhy doručené po termíne sa neprihliada. Došlé ponuky budú označené dátumom a hodinou doručenia a osobitne uložené neporušené do termínu ich otvárania komisiou

 

d) v žiadosti uvedie predkladateľ nasledovné údaje:

- meno a priezvisko, adresa, resp. obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO,

- navrhovanú kúpnu cenu  

 

e) k žiadosti predkladateľ priloží:

fyzická osoba: prehlásenie súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. v rozsahu nevyhnutnom na účely verejnej obchodnej súťaže

právnická osoba: výpis z obchodného registra použiteľný pre právne úkony nie starší ako 1 mesiac

 

f) Informácie a údaje obsiahnuté v návrhu nesmú byť predkladateľom označené ako dôverné

 

g) návrh možno zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže. Kontrola náležitostí návrhov bude preverená komisionálne pri otváraní obálok.

 

h) otváranie obálok s návrhmi vykoná komisia určená starostkou obce dňa 10. júla 2013 o 14.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Turčeku za účasti žiadateľov, ktorí prejavia záujem. Pri otváraní ponúk doručených v stanovenom termíne budú prečítané mená žiadateľov s oznámením výšky ponúkanej kúpnej ceny. Z otvárania obálok návrhov predložených do obchodnej verejnej súťaže s popisom základných údajov z návrhov bude vyhotovená zápisnica.

 

i) predkladatelia – žiadatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži

 

j)odovzdaný a predložený návrh je možné odvolať prípadne dopĺňať len v lehote do 3. júla 2013 do 12,00 hod. Odvolať písomným prehlásením, že predkladateľ sťahuje svoju ponuku a doplniť spôsobom, že predkladateľ predloží novú obálku s novým návrhom, kde na obálke okrem svojich iniciálok a predpísaných náležitostí uvedie poznámku „zmena návrhu“ a uvedie poradové číslo návrhu

 

k) vyhlasovateľ si vyhradzuje:

- právo verejnú obchodnú súťaž zrušiť v zmysle § 283 Obchodného zákonníka, pričom zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená obchodná verejná súťaž

- právo odmietnuť všetky predložené návrhy v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka

- právo zmeniť podmienky súťaže

- právo predĺžiť lehotu na výber víťazného návrhu a vyhodnotenie súťaže

 

l) za víťazný môže byť vyhlásený návrh, ktorý

- splní všetky podmienky súťaže

- ponúkne minimálne kúpnu cenu na úrovni minimálnej ponuky 4 490,00 eur

- ponúkne najvhodnejšiu ponuku

 

m) komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov, spracuje poradie predložených návrhov, z čoho vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží starostke obce a rozhodne o výhercovi obchodnej verejnej súťaže

 

n) lehota na oznámenie výsledkov je do 7 pracovných dní po vykonaní obchodnej verejnej súťaže prostredníctvom úradnej tabule obce a webovej stránky obce www.obecturcek.sk

 

o) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  na znenie kúpnej zmluvy, pričom úprava kúpnej zmluvy nesmie byť v rozpore s víťazným návrhom ani s týmito podmienkami obchodnej verejnej súťaže. Ak žiadateľ  odstúpi od kúpy pozemkov, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž.

 

p) návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude predložený na Správu katastra v Turčianskych Tepliciach zo strany predávajúceho najneskôr do 7 dní od spísania kúpnej zmluvy

 

q) predkladateľ – kupujúci nadobudne nehnuteľnosti v stave, ako sa nachádzajú ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, nemá voči takémuto stavu námietky

 

 

Za:         6                             Proti:        0                           Zdržali sa:             0                        Prítomní: 6  

 

 

Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 si môžete pozrieť na nasledovnom linku www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/

Dokumenty individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 (Záverečný účet, Výročnú správu, Poznámky) si môžete pozrieť na nasledujúcom linku:

cms.obecturcek.webnode.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/

Vianoce

***Únia žien v spolupráci s Materskou školou v Turčeku Vás srdečne pozýva na Vianočné posedenie, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome, dňa 16. 12. 2012 o 15.00 hod. Popoludnie nám spríjemní vystúpenie našich detí, a ako každoročne čaká na Vás vianočný punč a domáce zákusky.***

.......................................................................................................................................................

 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V TURČEKU,

KTORÉ SA BUDE KONAŤ DŇA

13. DECEMBRA 2012 O 16.00 HODINE

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TURČEKU

                                 

 

 

 1.  Otvorenie
 2.  Kontrola uznesení OZ
 3.  Plnenie rozpočtu k 30.9.2012
 4.  Úprava rozpočtu na rok 2012
 5.  Rozpočet obce Turček na rok 2013, finančný výhľad na rok  2014 a 2015

6.  Všeobecné záväzné nariadenia obce Turček, účinné od 1.1.2013

7.  Smernica obce Turček o verejnom obstarávaní

8.  Výsledky výzvy na zimnú údržbu miestnych komunikácií

9.  Rôzne:

     - Inventarizačné komisie

     - Žiadosť o odkúpenie pozemku – M. Puliš

     - Kontrola nájomných zmlúv

     - Odvolanie chalupárov voči platbe za komunálny odpad

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 

 

Výzva na predloženie cenových ponúk vyhŕňanie snehu Turček.docx (28,5 kB)
Výzva na predloženie cenových ponúk vyhŕňanie snehu Turček.pdf (79,4 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na službu „Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Turček pre zimné obdobie 2012/2013“

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Smernicou verejného obstarávania Obce Turček č. 3/2012

Obec Turček

 

Vyhlasovateľ – verejný obstarávateľ:  Obec Turček

Adresa: 038 48  Turček 123

IČO:  00317012

DIČ: 2020597953

tel., kontakt: 043/4956560

č. účtu: 19224362/0200

    Obec Turček  vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na službu: „Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Turček pre zimné obdobie 2012/2013“.

Uchádzači predložia

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Originál cenovej ponuky ponúkanej práce bez DPH

3. Doklad oprávňujúci dodávať službu, ktorá je predmetom výberového konania

(t. j. originál, resp. fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace k termínu predloženia ponuky, alebo platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov)

4. Čestné prehlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácií a neprebieha voči nemu konkurzné konanie.

Kritéria pre vyhodnotenie ponúk:

- cena

Lehota na predloženie ponúk:  Termín na predloženie ponúk je do 7. 12. 2012. Ponuky predložte osobne, alebo poštou v obálke označenej "Cenová ponuka Služby - NEOTVÁRAŤ" v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku na adresu vyhlasovateľa.

Termín a miesto otvárania obálok:

december 2012


Lehota na vyhodnotenie ponúk:

Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 5 dní po termíne otvárania obálok. O úspešnosti resp. neúspešnosti ponuky bude kandidát písomne informovaný najneskôr do 5 dní po vyhlásení výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk.

 

V prípade nejasností kontaktujte: Obecný úrad v Turčeku, 043/4956560

 

 

v Turčeku 22. 11. 2012

                                                                                                          Oľga Wagnerová

                                                                                                        starostka obce Turček

 

                                                                                

 

 

 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V TURČEKU,

KTORÉ SA BUDE KONAŤ DŇA

11. OKTÓBRA 2012 O 16.00 HODINE

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TURČEKU

                                 

 

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení OZ
 3. Správa nezávislého auditora za r. 2011
 4. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2012
 5. Rôzne: a/ návrh na zvýšenie poplatku MŠ

                 b/ žiadosť o príspevok na opravu organu v Kunešove

                 c/ žiadosť TJ – futbalový oddiel o fin. dotáciu

                 d/ úpravy autobusových a vlakových spojov

                 e/ zrušenie káblovej televízie v obci

                 f/ sťažnosti občanov a petícia

                 g/ informácia o malých obecných službách

                 h/ iné

 1. Diskusia
 2. Návrh na uznesenie
 3. Záver

 

 

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Turček za rok 2011 a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení n. p. štatutárnemu orgánu Obce Turček môžete nájsť tu: obecturcek.webnode.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku,

ktoré sa bude konať dňa

28. júna 2012 o 17.OO hodine

v zasadačke Obecného úradu v Turčeku

 

 

 

 

 

 1. Otvorenie
 2. Záverečný účet obce Turček za rok 2011
 3. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 4. Plnenie rozpočtu obce k prvému štvrťroku 2012
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenia
 7. Diskusia
 8. Záver

Neprehliadnite!!!

 

Záverečný účet obce Turček k 31. 12. 2011 (WORD, PDF verzia)

Záverečný účet k 31_12_2011.doc (1,8 MB)
Záverečný účet k 31_12_2011.pdf (2,2 MB)

 

Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce k  31. 12. 2011 (WORD, PDF verzia)

Stanovisko HKO k návrhu ZÚ obce Turček za rok 2011.docx (38,4 kB)
Stanovisko HKO k návrhu ZÚ obce Turček za rok 2011.pdf (156,3 kB)