Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Turček č. 1/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16.12.2022 09:05

Dodatok č.2 k VZN 1 2012 (1).pdf (362626)