O hlasovanie môžu požiadať aj voliči v izolácii, či karanténe

24.10.2022 17:10

 V sobotu 29. októbra 2022 sa na Slovensku uskutočnia spojené voľby do orgánov obcí a tiež samosprávnych krajov. Zúčastniť sa ich môžu aj voliči, ktorí sa v súvislosti s ochorením COVID 19 nemôžu dostaviť priamo do volebnej miestnosti.  Pre tento účel budú zriadené špeciálne volebné komisie.

Voliči budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania obec Turček, a to do piatku 28. októbra do 12.00. Volič požiada o návštevu špeciálnej volebnej komisie osobne  - prostredníctvom telefonického kontaktu , prípadne tak môže urobiť za rodinného príslušníka. Pri nahlasovaní tohto typu voľby treba kontaktovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie Jaroslava Frnu  na čísle 0908 248 960.

Právo požiadať o špeciálnu schránku majú aj voliči, ktorí sú v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii.

V deň volieb prídu za voličom v izolácii alebo karanténe v mieste jeho trvalého pobytu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou.

Špeciálny spôsob hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 zakotvuje nový zákon. Uplatnil sa, pretože od 30. septembra platí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR o izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnym.

Špeciálne hlasovanie sa týka iba prekážky pre pandémiu COVID - 19. Stále však platí, že volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti z iných závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o štandardnú prenosnú volebnú schránku.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania

je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb,
t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  5. telefonický kontakt.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.