Evanjelická cirkev

Služby Božie -  evanjelickej cirkvi sa konajú v obci v nepravidelných intervaloch počas nedeľného poobedia v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Turčeku. Informáciu o konaní služieb Božích je možné získať na tel. č. 043/4956560 - kontaktná osoba - Anna Ulbrichtová.