Vízia školy:

 

„Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám. Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať. Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.“

 Ján Amos Komenský

 

V našej  MŠ ponúkame deťom podnetné prostredie, ktoré je základom pre kvalitné, veku primerané vzdelávanie, ktoré položí základ pre ďalšie vzdelávanie. Víziou našej MŠ je vzdelávať a vychovávať deti tak, aby sa z nich stali všestranne rozvinuté osobnosti, umožniť deťom prežiť aktívne a šťastné detstvo tým, že vytvoríme prostredie bez stresu, kde sa budú cítiť dobre, kde budú priateľské vzťahy, pochopenie a láska.

 

 

Hodnoty

Spolupráca – spolupráca so zriaďovateľom a organizáciami obce. Spolupráca s inými MŠ a výmena pedagogických skúseností pre skvalitnenie edukácie.

Ochota – spolupracovať, navzájom si pomáhať

Náročnosť – pravidelným vzdelávaním zdokonaľovať edukačný proces.

Kvalita – poskytovať kvalitnú edukáciu

Klíma – dobrý kolektív zamestnancov, ktorý sa podieľa na vytvorení pozitívnej klímy v škole, čím deťom zabezpečia prostredie bez stresu

Aktivita – aktívny život školy – aktívne sa podieľať na organizácii mimoškolských detských podujatí.