Neplatiči

ZVEREJŇOVANIE DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV OBCE TURČEK

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k  31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby  160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur je vypracovaný na účely zverejnenia, na ktorý správcu dane oprávňuje ustanovenie § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Zverejňuje sa:

a)  meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné 

     od trvalého pobytu,

b)  obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo,

c)  suma

     1. daňových nedoplatkov,

     2. dane, u ktorej bolo povolené jej zaplatenie v splátkach alebo povolený odklad platenia    

         dane alebo

     3. povolenej úľavy alebo odpustenie podľa § 70 a 157.

 

Podľa ustanovenia § 52 ods. 4 daňového poriadku, zoznamy podľa odseku 2 zverejňuje obec v prvom polroku bežného roka na svojom webovom sídle alebo na mieste obvyklom na oznamovanie informácií.

Podľa § 11 ods. 1 daňového poriadku sa za daňové tajomstvo nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná (napr. zverejňované zoznamy daňových dlžníkov podľa § 52   daňového poriadku).

Zverejnenie údajov o fyzickej osobe, ktorá je daňovým dlžníkom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 2 daňového poriadku nie je v rozpore so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré vymedzuje právny základ pre spracúvanie osobných údajov môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť  len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.  

Takýmto osobitným zákonom je aj zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 daňového poriadku je obec správcom dane.
 
 

Zoznam daňových dlžníkov na miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad k 31.12.2022:

1. Ján Fabula, Dolný Turček 232, Turček, nedoplatok 211,99 EUR

2. Tibor Fabula, Dolný Turček 207, Turček, nedoplatok 435,73 EUR

3. Imrich Farkas, Dolný Turček 265, Turček, nedoplatok 322,85 EUR

4. Andrea Farkasová, Dolný Turček 265, Turček, nedoplatok 421,97 EUR

5. Ivan Goral, Dolný Turček 237, Turček, nedoplatok 740,03 EUR

6. Ján Goral, Dolný Turček 239, Turček, nedoplatok 288,24 EUR

7. Vincent Goral, Dolný Turček 265, Turček, nedoplatok 184,59 EUR

8. Diana Jonášová, Horný Turček 32, Turček, nedoplatok 170,02 EUR

9. Mária Kostolná, Dolný Turček 242, Turček, nedoplatok 237,46 EUR

10. Zuzana Košťálová, Dolný Turček 237, Turček, nedoplatok 304,01 EUR

11. Miroslav Král, Moskovská 2328/7, Fončorda, Banská Bystrica, nedoplatok 720,74 EUR

12. Vladimír Kurčík, Horný Turček 150, Turček, nedoplatok 327,50 EUR

13. Anna Kurčíková, Horný Turček 150, Turček, nedoplatok 540,04 EUR

14. Juraj Matuška, Dolný Turček 217, Turček, nedoplatok 276,30 EUR

15. Marta Mazúrová, Zlatá ulica 624/59, Kremnica, nedoplatok 227,18 EUR

16. Štefan Palenčár, Horný Turček 128, Turček, nedoplatok 235,95 EUR

17. Iveta Palenčárová, Horný Turček 128, Turček, nedoplatok 745,69 EUR

18. Miroslava Palenčárová, Horný Turček 88, Turček, nedoplatok 514,11 EUR

19. Jozef Pecho, Dolný Turček 236, Turček, nedoplatok 404,94 EUR

20. Erika Pittnerová, Dolný Turček 222, Turček, nedoplatok 229,44 EUR

21. Ivana Pittnerová, Dolný Turček 222, Turček, nedoplatok 304,01 EUR

22. Igor Tóth, Dolný Turček 210, Turček, nedoplatok 653,54 EUR