Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:  Obec Turček

Sídlo:                              038 48  Turček 363

IČO:                                00317012

DIČ:                                2020597953

IČ DPH:                           nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:   Ján Teltsch, starosta obce

e-mail:                           obecturcek@gmail.com

telefón:                         +421434956560

fax:                               +421434956560

IBAN:                             SK24 1111 0000 0016 2094 0006