Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Turček

Sídlo:                           038 48  Turček 123

IČO:                             00317012

DIČ:                               2020597953

IČ DPH:                       nie je platiteľom DPH

Štatutárny zástupca:   Oľga Wagnerová, starostka obce

e-mail:                         obecnyuradturcek@stonline.sk

telefón:                        +421434956560

fax:                              +421434956560

č. účtu:                        19224362/0200 vedený  vo VÚB, a. s. Turčianske Teplice