Výruby drevín

Oznámenia o začatých konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Občianske združenie,  ktoré podľa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.

 

Potvrdenie musí byť doručené na Obecný úrad Turček, Horný Turček 123, 038 48 Turček alebo elektronickou formou na adresu obecturcek@gmail.com a to v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie o začatí správneho konania.

 

Začaté správne konania:

 
č. j. 144/2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - 2ks Smrek obyčajný, 2ks Jelša, Hloh obyčajný 20m2 rastúcich na parc. č. E-KN 1-1095 v k. ú. Horný Turček zo dňa 13.3.2019
Žiadateľ: Agrotrade Group spol. s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
Dátum zverejnenia informácie: 13.3.2019
 
 
č. j. 98/2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - 421ks Smrek obyčajný, 28ks Jedľa biela, 4ks Smrekovec opadavý, 102ks Javor horský, 88ks Buk lesný rastúcich na parc. č. C-KN 308/15 v k. ú. Dolný Turček zo dňa 18.2.2019
Žiadateľ: Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Generálne riaditeľstvo, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Dátum zverejnenia informácie: 11.3.2019