Výruby drevín

Oznámenia o začatých konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Občianske združenie,  ktoré podľa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.

 

Potvrdenie musí byť doručené na Obecný úrad Turček, Horný Turček 363, 038 48 Turček alebo elektronickou formou na adresu obecturcek@gmail.com a to v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie o začatí správneho konania.

 

Začaté správne konania:

č. j. 70/2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: 

- 2ks Smrekovec opadavý na parc. č. C-KN 438, v k. ú. Horný Turček

na základe žiadosti zo dňa 1.3.2023

Žiadateľ: Edita Ďanovská, GDPR, GDPR, 

Dátum zverejnenia informácie: 8.3.2023

 
 
č. j. 60/2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín: 

- 1ks Lipa na parc. č. C-KN 463, v k. ú. Sklené 

- 1ks Vŕba na parc č. C-KN 463 v k. ú. Sklené

- 16ks Smrek obyčajný na parc. č. C-KN 143/3 v k. ú. Sklené

na základe žiadosti zo dňa 17.2.2023

Žiadateľ: Obec Sklené, Sklené 97, 03847 Sklené, IČO: 00316890

Dátum zverejnenia informácie: 20.2.2023