Komisie § 15 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia pre vypracovávanie návrhov uznesení

PREDSEDA: Jozef Vrzgula

ČLENOVIA: Jozef Hirschner

                 Jaroslav Frno

 

Komisia finančná, inventarizačná, škodová a likvidačná

PREDSEDA:   PaedDr. Monika Gombošová

ČLENOVIA:          Bc. Jana Pittnerová

                                Milan Matúš

                         Mgr. Eva Stašáková

                         

 

Komisia sociálna, ochrany verejného poriadku

PREDSEDA:   Bc. Jana Pittnerová

ČLENOVIA:         Jozef Vrzgula

                         Jozef Hirschner

 

Komisia kultúry, školstva, športu

PREDSEDA:               Milan Matúš

ČLENOVIA:    PaedDr. Monika Gombošová

                           Bc. Jana Pittnerová

 

Komisia výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia

PREDSEDA:   Jozef Hirschner

ČLENOVIA:    Jozef Vrzgula

                    Milan Matúš