Komisie § 15 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Komisia finančná, inventarizačná, škodová a likvidačná

PREDSEDA:   Ján Teltsch

ČLENOVIA:    Mgr. Eva Stašáková

                    Miroslav Groszman

                  

 

Komisia sociálna, ochrany verejného poriadku

PREDSEDA:   Silvia Vrbová

ČLENOVIA:    Božena Lacková

                    Eleonóra Filipčanová

 

Komisia kultúry, školstva, športu

PREDSEDA:   Eleonóra Filipčanová

ČLENOVIA:    Ľubomír Novodomec

                    Ľubomír Pittner

                    Zuzana Schniererová

                    Eva Hanusová

 

Komisia výstavby, územného plánovania, ochrany životného prostredia

PREDSEDA:   Matej Matúš

ČLENOVIA:    Jozef Grajciar

                    Juraj Gomboš

                    Michal Straka