Obecné zastupiteľstvo v Turčeku, ktoré bolo zvolené v Komunálnych voľbách 29. 10. 2022 pre volebné obdobie 2022 -2026

 

Kandidát Politický subjekt Počet platných hlasov
Jozef Vrzgula nezávislý kandidát 156
Peter Kuciaň nezávislý kandidát 135
PaedDr. Monika Gombošová nezávislá kandidátka 131
Jozef Hirschner nezávislý kandidát 127
Mgr. Jana Pittnerová nezávislá kandidátka 123

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku, ktoré bolo zvolené v Komunálnych voľbách 10. 11. 2018 pre volebné obdobie 2018 -2022

Kandidát Politický subjekt Počet platných hlasov
Jozef Vrzgula NÁRODNÁ KOALÍCIA 223
Milan Matúš nezávislý kandidát 219
Monika Gombošová NÁRODNÁ KOALÍCIA 177
Jozef Hirschner KDH 144
Jana Pittnerová NÁRODNÁ KOALÍCIA 139

 

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku, ktoré bolo zvolené v Komunálnych voľbách 15. 11. 2014 pre volebné obdobie 2014 -2018

Poslanci OZ

Silvia Vrbová                203 hlasov

Ján Teltsch                   200 hlasov

Jozef Grajciar               183 hlasov

Eleonóra Filipčanová     145 hlasov

Božena Lacková            129 hlasov

Matej Matúš                 118 hlasov

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Turček, ktoré bolo zvolené vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 27. 11. 2010 je v zložení:

   
Bugár Miroslav 185 hlasov*
Dobšovičová Oľga 159 hlasov
Dvorský Ján 146 hlasov
Filipčanová Eleonóra 186 hlasov
Gajdošová Valéria 190 hlasov
Rusnák Ján 153 hlasov
Stračinová Margita 216 hlasov

 

Uznesenie č. 2/2010 zo dňa 6. 12. 2010

ods. 2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Bugár, Oľga Dobšovičová, Ján Dvorský, Eleonóra Filipčanová, Bc. Valéria Gajdošová, Ján Rusnák, Margita Stračinová zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

*Dňa 17. 12. 2013 na svojom verejnom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Turčeku vyhlásilo nastúpenie náhradníčky Boženy Lackovej na uvoľnený poslanecký mandát  po poslancovi Miroslavovi Bugárovi

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obce, zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na dobu štyroch rokov. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo, a to v závislosti na počte obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť a zrušiť stále alebo dočasné kontrolné, výkone, alebo poradné orgány. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce určuje zásady hospodárenia, schvaľuje rozpočet obce, schvaľuje územný plán, rozhoduje o miestnych daniach, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci, určuje organizáciu úradu, schvaľuje poriadok odmeňovania,

zriaďuje a zrušuje rozpočtové a príspevkové organizácie schvaľuje združovanie obecných prostriedkov zriaďuje a zrušuje výkonné orgány obce udeľuje čestné občianstvo ustanovuje symboly obce.[1][1] HAMALOVÁ,M. 2008. Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. s. 104