Obecné zastupiteľstvo v Turčeku, ktoré bolo zvolené v Komunálnych voľbách 15. 11. 2014 pre volebné obdobie 2014 -2018

Poslanci OZ

  1. Silvia Vrbová                      203 hlasov

  2. Ján Teltsch                        200 hlasov

  3. Jozef Grajciar                    183 hlasov

  4. Eleonóra Filipčanová        145 hlasov

  5. Božena Lacková                129 hlasov

  6. Matej Matúš                        118 hlasov 

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo obce Turček, ktoré bolo zvolené vo voľbách do orgánov samosprávy dňa 27. 11. 2010 je v zložení:

   
Bugár Miroslav 185 hlasov*
Dobšovičová Oľga 159 hlasov
Dvorský Ján 146 hlasov
Filipčanová Eleonóra 186 hlasov
Gajdošová Valéria 190 hlasov
Rusnák Ján 153 hlasov
Stračinová Margita 216 hlasov

 

Uznesenie č. 2/2010 zo dňa 6. 12. 2010

ods. 2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Miroslav Bugár, Oľga Dobšovičová, Ján Dvorský, Eleonóra Filipčanová, Bc. Valéria Gajdošová, Ján Rusnák, Margita Stračinová zložili predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

 

*Dňa 17. 12. 2013 na svojom verejnom zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Turčeku vyhlásilo nastúpenie náhradníčky Boženy Lackovej na uvoľnený poslanecký mandát  po poslancovi Miroslavovi Bugárovi

 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obce, zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na dobu štyroch rokov. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo, a to v závislosti na počte obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo môže podľa potreby zriadiť a zrušiť stále alebo dočasné kontrolné, výkone, alebo poradné orgány. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce určuje zásady hospodárenia, schvaľuje rozpočet obce, schvaľuje územný plán, rozhoduje o miestnych daniach, vyhlasuje hlasovanie obyvateľov, uznáša sa na nariadeniach, schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci, určuje organizáciu úradu, schvaľuje poriadok odmeňovania,

zriaďuje a zrušuje rozpočtové a príspevkové organizácie schvaľuje združovanie obecných prostriedkov zriaďuje a zrušuje výkonné orgány obce udeľuje čestné občianstvo ustanovuje symboly obce.[1][1] HAMALOVÁ,M. 2008. Teória, riadenie a organizácia verejnej správy. s. 104