Súhrnná správa v zmysle §9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zadávaniu zákaziek s hodnotami rovnakými alebo vyššími ako 1000 EUR bez DPH realizovanému
28.2.2014: 
 
 
Predmet zákazky Hodnota zákazky Výherca
"Služby publicity“ 16 950 € s DPH SASH promotion s.r.o.
,,Vytvorenie audiovizuálneho diela a odborno-náučného materiálu“; 19 900 € s DPH RED6, s. r. o.
"Interaktívna webová stránka" 15 960 € s DPH VENDIX, s. r. o.

 

 

Podľa § 99 ods. (2) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä
a) hodnotu zákazky,
b) predmet zákazky,
c) identifikáciu úspešného uchádzača.

 

Súhrnná správa o zákazkách podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur

 

 

 

 

Predmet zákazky

Hodnota zákazky

Identifikácia úspešného uchádzača

Dátum uzavretia zmluvy/kúpa

 

     Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Turček pre zimné obdobie 2013/

 

 

predpokladaná hodnota zákazky bola určená na

6000 €

Dohodnutá cena v kúpnej zmluve (nakoľko nie je možné presne stanoviť výslednú hodnotu zákazky):

a) Vyhŕňanie a odpratávanie snehu traktorom ZETOR 7245 o výkone   46kW(72HP),
vybaveným zadnou pevnou snehovou radlicou a snehovými reťazami: 22 eur/1 hodina
bez DPH (slovom dvadsaťdva eur) za dobu začatia práce po dobu ukončenia. K cene bude
pripočítaná aktuálna sadzba DPH podľa príslušných predpisov.
b) Odpratávanie snehu profesionálnou snehovou frézou Honda HSS1370ETS s hydrostatickým
pojazdom a pracovným záberom 80cm: 20 eur/1 hodina bez DPH (slovom dvadsať eur) za dobu začatia práce po dobu ukončenia. K cene bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH podľa
príslušných predpisov.
c) Posyp miestnych komunikácií štrkopieskom: 1m³/32 eur bez DPH, 20 eur/ 1 hodina
posypu bez DPH (slovom 1m³ štrkopiesku tridsaťdva eur, dvadsať eur/1 hodina posypu) za dobu začatia práce po dobu ukončenia. K cene bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH podľa
príslušných predpisov.
d) Vývoz snehu nakladačom Komatsu: 32 eur/1 hodina bez DPH (tridsaťdva eur) za dobu začatia práce po dobu ukončenia. K cene bude pripočítaná aktuálna sadzba DPH podľa príslušných predpisov.Klimaservis Bratislava, s. r. o.

So sídlom: Domašská 10, 821 01 Bratislava

IČO: 35928808

Zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, Oddiel: Sro, vložka č. 35509/B

2014

 

 

zmluva sa uzatvára

od 1. 12. 2013