!!!!!Pre občanov, ktorí majú záujem o uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto dávame do pozornosti rubriku Cintoríny/Nájomné zmluvy!!!!!

Prevádzku na verejných pohrebiskách v obci Turček upravuje VZN obce Turček číslo 8/2011 zo dňa 13. 12. 2011 - Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Turček ( cms.obecturcek.webnode.sk/elektronicka-uradna-tabula/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-o-prevadzke-pohrebisk/ )

 

Pohrebiská v obci Turček sú prístupné verejnosti po celý rok – 24 hodín denne.

 

Prepožičiavanie užívacieho práva na hrobové miesto – prenájom hrobového miesta na 15 rokov.

 

POHREBISKO

Prenájom miesta na 15 rokov – jednohrob  (jedno miestny hrob)                        15,00 €

Prenájom miesta na 15 rokov – dvojhrob  (dvoj miestny hrob)                            30,00 €

Prenájom miesta na 15 rokov – trojhrob (troj miestny hrob)                               45,00 €

Prenájom miesta na 15 rokov – detský hrob                                                      10,50 €