Ako vybaviť nájomnú zmluvu na hrobové miesto?

 

         Právo užívať hrobové miesto vzníká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu. Výber alebo pridelenie hrobového miesta sa eviduje na obecnom úrade. Uzavretím nájomnej zmluvy obec prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomné sa uhrádza správcovi pohrebiska pri uložení ľudských pozostatkov do hrobu na obdobie celej tlecej doby - v obci Turček je to 15 rokov.

 

Ak máte záujem o uzatvorenie zmluvy na hrobové miesto na pohrebiskách v obci Turček, je možné tak urobiť:

A) OSOBNE

(na Obecnom úrade v Turčeku (kontaktná osoba Jaroslav Frno, e-mail: frno.jaroslav@gmail.com) )

                  1.) k vybaveniu potrebujete platný občiansky preukaz

                  2.) na mape pohrebiska je potrebné identifikovať príslušné hrobové miesto, na ktoré Vám následne bude vyhotovená nájomná zmluva (ak sa jedná o existujúce hrobové miesto, nájomca nahlási správcovi pohrebiska i údaje o zosnulých, ktorých pozostatky sú v hrobovom mieste uložené)

                  3.) po vytvorení nájomnej zmluvy nájomca uhrádza nájomné v príslušnej výške (doba splatnosti je nanajvýš 3 mesiace od uzatvorenia nájomnej zmluvy)

 

B) E-MAILOM (resp. telefonicky alebo poštou)

e-mail: frno.jaroslav@gmail.com, tel., fax.: 043/4956560, adresa: Obecný úrad Turček, 038 48  Turček 363

                   1.) budúci nájomca hrobového miesta zašle, resp. nahlási správcovi pohrebiska nasledovné údaje:

                                 a) meno a priezvisko nájomcu a dátum narodenia

                                 b) adresa trvalého bydliska nájomcu (číslo občianskeho preukazu)

                                 c) číslo hrobového miesta, ktoré je možné identifikovať na uvedených odkazoch:  

Pohrebisko Horný Turček:  www.pohrebiska.sk/mapa.jsp?plocha=134

Pohrebisko Dolný Turček: www.pohrebiska.sk/mapa.jsp?plocha=89

                                 d) ak sa jedná o existujúce hrobové miesto, nájomca nahlási správcovi pohrebiska i údaje o zosnulých, ktorých pozostatky sú v hrobovom mieste uložené

                    2.) pracovník obecného úradu na základe zadaných údajov vytvorí nájomnú zmluvu, ktorá Vám bude následne zaslaná na  uvedenú  adresu v dvoch vyhotoveniach, z ktorých má každý platnosť originálu. Jedno vyhotovenie nájomnej zmluvy si ponechávate a jedno zašlete naspäť správcovi pohrebiska

                    3.) po vytvorení nájomnej zmluvy nájomca uhrádza nájomné v príslušnej výške (doba splatnosti je nanajvýš 3 mesiace od uzatvorenia nájomnej zmluvy)