Údaje o komunálnom odpade z obce za  kalendárny rok 2022

 

Dodatok č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Turček č. 1/2012  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.2 k VZN 1 2012 (2).pdf (362626) - zverejnené 16.12.2022

 

Návrh rozpočtu obce Turček na roky 2023 2024 2025

 

NÁVRH Dodatok č.2 k VZN 1 2012 (2).pdf (360592)

 

Záverečný účet za rok 2020

 

Dodatok č. 2 k VZN č. 2 2011.pdf (372541) - zverejnené 27.4.2021

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1 2011.pdf (369411) - zverejnené 27.4.2021

 

NávrhPlánuNa_rok_2021.pdf (641100) - zverejnené 11.2.2021

 

NÁVRH - Dodatok č. 1 k VZN č. 1 2011.pdf (369012) - zverejnené 10.2.2021

 

NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN č. 2 2011.pdf (373447) - zverejnené 10.2.2021

Wifi pre teba - Obec Turček

 

 

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071Y134

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Turček č.123, 038 48 Turček

Miesto realizácie: Obec Turček

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Futbalové ihrisko- Externý AP (48.75977, 18.91286)

Bod 2 Obchod DT-Externý AP (48.76365, 18.90642)

Bod 3 Detské ihrisko DT-Externý AP (48.7633, 18.90466)

Bod 4 Vlaková stanica-Externý AP (48.75928, 18.91778)

Bod 5 ZŠ-Externý AP (48.75761, 18.92073)

Bod 6 Coop Jednota-Externý AP (48.75793, 18.92239)

Bod 7 Dom kultúry-Externý AP(48.75824, 18.92473)

Bod 8 Obecný úrad-Externý AP (48.75711, 18.92606)

Bod 9 Detské ihrisko HT-Externý AP (48.75658, 18.92696)

Bod 10 Pod priehradou- Externý AP (48.76203, 18.93391)

 

Aktuálny stav realizácie projektuWifi prístupové body boli zrealizované. V súčasnosti prebiehajú úkony v procese schválenia žiadosti o platbu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

zs-akt-surdm-21-12-2020-.pdf (2079693) - zverejnené 11.1.2021 (Do stanoviska je možné nahliadnuť aj na Obecnom úrade v Turčeku v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 a robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie)

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Návrh viacročného rozpočtu na roky 2021 2022 2023 zverejnený na základe §9ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Návrh viacročného rozpočtu obce Turček_2021 2022 2023_na zverejnenie.xlsx (70144)27.11.2020

 

Registrácia chovov ošípaných v súvislosti s AMO

 

Výzva na podanie CP - HZ.pdf (457581) - zverejnené 15.1.2019

 

V prílohe sa nachádza  návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 2020 2021 zverejnený na základe § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

Návrh viacročného rozpočtu 2019 2020 2021.pdf (321425)

zverejnené 3. 12. 2018

Zverejnenie zrušenia zámeru priameho predaja č. 03 2018.pdf (220125) - zverejnené 

Priamy predaj 03 2018.pdf (2971782) - zverejnené 5.11.2018

cenova_ponuka_fo_vzor.doc (46080)
cenova_ponuka_fo_vzor.pdf (275424)
cenova_ponuka_po_vzor GDPR.doc (44032)
cenova_ponuka_po_vzor GDPR.pdf (371106)
Čestné vyhlásenie FO.doc (35328)
Čestné vyhlásenie FO.pdf (260561)
Čestné vyhlásenie PO.doc (37888)
Čestné vyhlásenie PO.pdf (267446)

 

zverejnené 19.10.2018

zverejnené 27.9.2018

zverejnené 27.9.2018

 - zverejnené 4.9.2018

sutazny_navrh_fo_vzor.doc (49664)
sutazny_navrh_po_vzor.doc (46592)
 

 

zverejnené 27.8.2018

zverejnené 22.8.2018

 

zverejnené 17.8.2018

zverejnené 1.8.2018

Výberové konanie na riaditeľa MŠ.pdf (1015330)

 

Podmienky ochrany osobných údajov - GDPR.pdf (442003)

 

zverejnené 16.7.2018

Zverejnenie zámeru priameho predaja 2018.pdf (266336)

cenova_ponuka_fo_vzor GDPR.doc (47616)
cenova_ponuka_fo_vzor GDPR.pdf (374305)
cenova_ponuka_po_vzor GDPR.doc (44032)
cenova_ponuka_po_vzor GDPR.pdf (371106)
Čestné vyhlásenie FO.doc (35328)
Čestné vyhlásenie FO.pdf (260561)
Čestné vyhlásenie PO.doc (37888)
Čestné vyhlásenie PO.pdf (267446)

 

 

 

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený: WOSO18_I1skA4.pdf (213370) - zverejnené 10.7.2018

 

 

Záverečný účet obce Turček k 31_12_ 2017.pdf (6213511) - zverejnené 4.6.2018

 

zverejnené 3.4.2018

zverejnené 15.3.2018

zverejnené 26.2.2018

Voľba hlavného kontrolóra obce Turček.pdf (3683508)

 

 

zverejnené 20.2.2018

 

 

 

Zverejnenie zámeru priameho predaja 12018.pdf (257752)

cenova_ponuka_fo_vzor.doc (46080)
cenova_ponuka_fo_vzor.pdf (275424)
cenova_ponuka_po_vzor.doc (43520)
cenova_ponuka_po_vzor.pdf (272815)
Čestné vyhlásenie FO.doc (35328)
Čestné vyhlásenie FO.pdf (260561)
Čestné vyhlásenie PO.doc (37888)
Čestné vyhlásenie PO.pdf (267446)
 

 

 

Návrh viacročného rozpočtu 2018 2019 2020.xls (392704) - zverejnené 16.11.2017

 

zverejnené 13.11.2017

zverejnené 13.11.2017

 

Bránime zlatý poklad

 

Zverejňujeme článok "Bránime zlatý poklad" - reakciu na situáciu v Združení obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia, ktorý vyšiel v MY TURČIANSKE NOVINY

 

 
Medzi členmi Združenia obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia panuje už
pár mesiacov napätá atmosféra. Vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ poskytol verejnosti
vyjadrenie k vzniknutým problémom len pán primátor Turčianskych Teplíc Mgr. Igor Hus, dovoľujeme si aj my - starostovia 22 obcí Horného Turca vyjadriť náš názor na aktuálne dianie.

Popis situácie

Obce Horného Turca a mesto TurčianskeTeplice založili v roku 1994 záujmové združenie združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia (ďalej len Združenie), ktorého predmetom činnosti bola a stále je najmä ochrana životného prostredia. Združenie v roku 1994 zakladali ľudia (starostovia a primátor), ktorí vedeli predvídať a vedeli, že v budúcnosti vznikne problém s ukladaním odpadu, vedeli, že nebude možné odpad vyvážať hocikde. Títo starostovia a primátor spojili svoje sily, obetovali finančné prostriedky zo „svojich“ rozpočtov a okrem iného kúpili pozemok nachádzajúci sa na Hornej Štubni, kde začali s budovaním skládky odpadov. Skládka odpadov v Hornej Štubni funguje dodnes a jej  skutočný význam a hodnota je nevyčísliteľná. Skládka Združenia je jediné miesto v Hornom Turci, na ktoré je možné vyvážať odpad, a to o 1/3 lacnejšie ako inde. V súčasnosti na skládku odpadov vyvážajú odpad výlučne Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. (ďalej len Technické služby), a to nielen odpad členov Združenia, ale aj odpad svojich ďalších obchodných partnerov (napr. odpad z obce Kremnické bane). Ako už bolo uvedené, skládku odpadov v Hornej Štubni vybudovalo Združenie. O prevádzku skládky sa starali a starajú Technické služby. Členovia Združenia sa stále skladajú rôznymi príspevkami na chod Združenia. Technické služby platia Združeniu poplatok za uloženie odpadu svojich obchodných partnerov. Obchodní partneri Technických služieb, t.j. aj obce, ktoré sú členmi Združenia, platia Technickým službám poplatok za ich služby. Vzájomné vzťahy boli nastavené tak, že Združenie pomohlo Technickým službám a Technické služby sa starali o odvoz odpadu členov Združenia na ich vlastnú skládku  – samozrejme nie zadarmo.

 

Kto je kto

Členmi Združenia sú nasledujúce obce:
Obec Abramová, Blažovce, Bodorová, Borcová, Brieštie, Budiš, Čremošné, Dubové, Háj, Horná Štubňa, Ivančiná, Jasenovo, Jazernica, Kaľamenová, Liešno, Malý Čepčín, Moškovec, Mošovce, Ondrašová, Rakša, Rudno, Sklené, Slovenské Pravno, Turček, Veľký Čepčín a mesto Turčianske Teplice. Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. nie sú členom Združenia, sú obchodnou spoločnosťou, ktorej 100% spoločníkom je mesto Turčianske Teplice. 

Podstata fungovania

Združenia do roku 2016
V Združení fungovali dobré medziľudské vzťahy, obce a mesto Turčianske Teplice si navzájom pomáhali, rešpektovali sa. Združenie pomáhalo Technickým službám a Technické služby brali ohľad na členov Združenia. Vzájomné dohody platili.
Problémy od roku 2016
Situácia je komplikovaná a nepriehľadná. Prekrývajú sa v nej viaceré komunikačné problémy a osobnostné boje. Ako najvýraznejšie vnímame nasledujúce štyri línie problému.


Prvá línia problému:
STAV TECHNICKÝCH SLUŽIEB

Máme za to, že prvý problém vznikol v situácii, kedy mesto Turčianske Teplice, zastúpené primátorom, začalo neprimerane zasahovať do riadneho fungovania Technických služieb, čo vyústilo v lete roku 2016 do situácie, kedy sa vtedajší konateľ Technických služieb vzdal svojej funkcie a požiadal o ukončenie pracovného pomeru. Mestské zastupiteľstvo zvolilo nového konateľa, ktorý má ako poslanec mesta Turčianske Teplice a prezident ŠK Dynamo Diviaky úzke väzby nielen s primátorom mesta Turčianske Teplice. Výmenou konateľa si mesto Turčianske Teplice, ako 100% spoločník Technických služieb, upevnilo svoju pozíciu a zabezpečilo si väčšiu kontrolu nad bežnou obchodnou činnosťou spoločnosti. Technické služby sa prestali správať ako samostatný obchodný subjekt. Zmenou Zákona o odpadoch začala byť situácia ohľadom zberových spoločností odlišná. Obce si mohli vybrať, ktorá zberová spoločnosť bude odvážať odpad a bez zbytočných obštrukcii mohli ukončiť zmluvu s Technickými službami. Primátor Turčianskych Teplíc sa osobne prihovoril u starostov obcí, aby naďalej využívali služby Technických služieb a neprechádzali ku konkurencii. Napriek tomu, že konkurencia Technických služieb, na rozdiel od Technických služieb, sleduje nové trendy v odpadovom hospodárstve, investuje do technológii a pod, obce sa rozhodli, vzhľadom na existujúce vzájomné vzťahy, Technické služby podržať a zmluvné vzťahy boli predĺžené.


Druhá línia problému:
ZMENA STANOV A PREPOČTU HLASOVANIA, BUDÚCNOSŤ
SKLÁDKY

Keď primátor mesta Turčianske Teplice získal úplnú kontrolu nad chodom Technických služieb, priblížil sa o krok bližšie k ovládnutiu skládky. Primátor mesta Turčianske Teplice hľadal a nakoniec aj našiel pár spojencov v Združení, ktorí mu pomohli odôvodniť ním navrhovanú zmenu stanov Združenia a zmenu prepočtu hlasov členov Združenia. Ak by bola navrhovaná zmena stanov a prepočtu hlasov schválená, mesto a jeho spojenci by získali úplnú prevahu v hlasovaní v rámci Združenia. Väčšina obcí, ktoré stáli pri vzniku skládky, by tak reálne mohla prísť o svoje práva a nedovolíme si odhadnúť, ako by tento projekt vzájomnej spolupráce ďalej fungoval. Vlastníctvo skládky je lukratívnou záležitosťou. Vybudovať novú skládku odpadov je v súčasnej situácii, kedy sa kladie ochrana životného prostredia do popredia, priam nereálne a nákladné. Ak by sa náhodou v budúcnosti skládka Združenia dostala do vlastníctva osoby inej ako Združenia, je veľmi pravdepodobné, žeby obce a mesto na to nakoniec doplatili. Obce majú potrebu svoje práva brániť, sú rovnocenným partnerom, napriek odlišnému vkladu do Združenia, nemôžu byť ich hlasy len do počtu. Panujú rôzne šumy, ktoré sa dostali aj do našich uší, v lukratívnej oblasti odpadového hospodárstva je často okrem mena súčasného konateľa Združenia, počuť aj iné meno - meno osoby, ktorá by mala zastupovať záujmy obcí a mala by čoskoro údajne pôsobiť aj v rámci rôznych odpadových organizácii. Finančné stratégie obcí a mesta sa prepletajú s osobnostnými bojmi a zákulisnými ťahmi „neviditeľných osôb“. Zmena stanov mestu nevyšla. Chod Združenia ostal paralyzovaný. Mesto zvolilo inú stratégiu a dostávame sa k tretej línii celého problému.

Tretia línia problému:
ÚČELOVÁ DISKREDITÁCIA KONATEĽA, NÁVRH DRUHÉHO
KONATEĽA ZDRUŽENIA

Keďže primátorovi Turčianskych Teplíc a jeho spojencom nevyšlo schválenie zmeny stanov a úpravy pomeru hlasovania v rámci Združenia, primátor Turčianskych Teplíc sa rozhodol, že sa nechá schváliť Mestským zastupiteľstvom mesta Turčianske Teplice do pozície druhého konateľa Združenia, a to za účelom údajne vyššej transparentnosti v Združení. Mestské zastupiteľstvo kandidatúru primátora za druhého konateľa Združenia schválilo, napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo nemá na daný úkon právomoc (taktiež tu vystáva otázka, kto a či vôbec niekto kontroluje legálnosť primátorových krokov). Primátor sa následne viac-krát neúspešne pokúsil zvolať mimoriadne valné zhromaždenie Združenia, kde by bolo rozhodované o tom, či bude, alebo nebude druhým konateľom Združenia. Dňa 2. 10. 2017 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie Združenie, ktoré malo vo svojom programe okrem iného odvolanie pôvodného predsedu Združenia, vymenovanie nového predsedu Združenia, vymenovanie novej revíznej komisie, ktorá má na základe stanov Združenia právomoc vykonať kontrolu hospodárenia Združenia. Všetci členovia Združenia by tak dostali relevantnú odpoveď na otázku, ako Združenie hospodári. Valné zhromaždenie však už v prvom bode programu - otvorenie bolo ukončené, vzájomné vzťahy medzi členmi Združenia ostali vyostrené. Primátor mesta Turčianske Teplice (v sprievode advokáta a prednostu mesta Turčianske Teplice) sa postavil do pozície samozvaného ochrancu obcí, do pozície nadriadeného partnera, ktorý má právo určovať ďalší vývoj v Združení. Správanie predstaviteľov mesta Turčianske Teplice bolo neprijateľné. Osobnými invektívami sa nakoniec zasadnutie valného zhromaždenia skončilo. A tu sa dostávame k poslednej línii problému.


Štvrtá línia problému:
SKUTOČNÝ NÁZOR PRIMÁTORA A JEHO SPRÁVANIE


Starostovia obcí na rôznych spoločných stretnutiach obvykle vystupujú sami, bez pomoci svojich poradcov. Primátor Turčianskych Teplíc sa čoraz vo väčšej miere obklopuje ľuďmi, ktorí sú jeho poradcami v rôznych oblastiach. Je skôr výnimkou, aby sa na nejakom pracovnom stretnutí objavil primátor sám, bez sprievodu a povedal sám svoj názor. Obvykle uvedie, že sa k danej situácii vyjadrí neskôr a písomne. Takéto jednanie sťažuje možnosť nájsť kompromis. Je ťažké dohodnúť sa, keď vlastne neviete, kto je v rámci rokovaní váš skutočný partner a čo váš partner vlastne očakáva. Konštruktívna debata nie je možná. Dôležitá časť problému Združenia spočíva aj v spôsobe jednania (správania sa) primátora Turčianskych Teplíc. Primátor v rámci vzájomnej komunikácie medzi členmi Združenia, resp. aj v rámci komunikácie navonok prostredníctvom mestských novín, neustále situáciu v Združení skresľuje, používa dehonestujúce prirovnania starostov, urážky či osočovanie, a tak vytvára obraz nezáujmu a manipulácie niektorých starostov – členov Združenia. Sme presvedčení, že nemá zmysel uvádzať, kto čo presne kedy komu povedal,  pôsob vystupovania primátora Turčianskych Teplíc však považujeme za znevažujúci. Na zamyslenie stojí, že vzťahy mesta Turčianske Teplice nie sú navonok narušené len vo vzťahu k 22 obciam, Združeniu, (ktorého sú členom), Spoločnej úradovni (ktorej sú členom) a k predstaviteľom Okresného úradu Turčianske Teplice, ale aj vo vzťahu k Slovenským liečebným kúpeľom Turčianske Teplice, a.s., ktoré napomáhajú rozvoju mesta.


Spôsob riešenia danej situácie


My starostovia obcí, zastupujúci záujmy našich občanov a Združenia si uvedomujeme, že situácia v spoločnosti a aj v Združení sa od roku 1994 zmenila, nemáme problém s revíziou existujúcich vzťahov, zmenou štruktúry vedúcich orgánov v rámci Združenia, ale len za predpokladu, že sa sami zmenou stanov Združenia nepripravíme o svoje práva. Nie sme ovplyvniteľní, bránime si len náš „zlatý poklad“. 

 

Inzertný materiál je komerčným textom a nijako neprezentuje názor redakcie. Za jej obsah a rešpektovanie zákonných noriem zodpovedá zadávateľ.

 

Oznámenie o strategickom dokumente

zverejnené 27.4.2015 o 13.30 hod.

 
 
Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" si môžte pozrieť na nasledujúcom linku:

Záverečný účet obce Turček k 31.12.2014

 zverejnené 13.4.2015 - 14:27 hod. 


Obec Turček zverejňuje Záverečný účet obce k 31.12.2014 podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na nasledovnom linku:

www.obecturcek.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/

 

Záverečný účet si môžete pozrieť i tu: Záverečný účet obce Turček k 31_12_2014.pdf (5800325)
 

pozvanka mikuláš.pdf (1560873)


pozvánka na slávnostné zasadnutie OZ.pdf (229034)
 

program zasanutia ob. zastupiteľstva 1.12.2014.pdf (126529) (zverejnené 1. 12. 2014)

 

Výsledky komunálnych volieb v obci Turček - 2014

 

Starosta

 1. Oľga Wagnerová                149 hlasov

 2. Július Gavorník                                    81 hlasov
 3. Ján Rusnák                                         58 hlasov
 4. Miroslav Bugár                                     54 hlasov

 

Poslanci OZ

 1. Silvia Vrbová                      203 hlasov

 2. Ján Teltsch                        200 hlasov

 3. Jozef Grajciar                    183 hlasov

 4. Eleonóra Filipčanová        145 hlasov

 5. Božena Lacková                129 hlasov

 6. Matej Matúš                        118 hlasov

 7. Ľubomír Novodomec                            112 hlasov
 8. Michal Straka                                     105 hlasov
 9. Oľga Dobšovičová                               101 hlasov
 10. Ľubomír Pittner                                     87 hlasov
 11. Miroslav Groszman                               73 hlasov

 

 

 

 

 

Pripravujeme

Prezidentské voľby 2014 II. kolo - Obec Turček

Výsledky prezidentských volieb 29. 3. 2014 v Obci Turček II. kolo

30.03.2014 14:17
Výsledky prezidentských volieb pre Obec Turček roku 2014 - II. kolo môžete nájsť na nasledovnom linku www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/2669-turcek/prezidentske-volby/2014/2-kolo

Voľby prezidenta SR 15.3.2014 I. kolo

Voľby na prezidenta SR 2014 I. kolo - výsledky v obci Turček

16.03.2014 21:43
Výsledky volieb na prezidenta SR 2014 15.3.2014 www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/2669-turcek/prezidentske-volby/2014/1-kolo

Záverečný účet obce Turček k 31 .12. 2013

Zverejnenie záverečného účtu

04.02.2014 11:15
Obec Turček zverejňuje Záverečný účet obce k 31. 12. 2013 podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na nasledovnom linku www.obecturcek.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/.   Záverečný účet obce si môžete pozrieť i tu:   Záverečný účet obce...

 

Návrh programového rozpočtu na rok 2014 + finančný výhľad na roky 2015 a 2016

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf (25627)

Rozpocet-Vydavky-2014-5.pdf (53557)

 

Návrh rozpočtu obce Turček na rok 2014 + finančný výhľad na roky 2015 a 2016

Viacročný rozpočet obce Turček 2014 2015 2016.pdf (1833511)

 

                                       Obec Turček

Obec Turček týmto oznamuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce za cenu  4 490,00 € a to:

 • pozemku parc. č.  reg. C-KN č. 671 vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 481 m2 v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček
 • pozemku parc. č. registra C-KN č. 672 vedený ako orná pôda o výmere 1 259 m2 v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček

 

Na základe predložených cenových ponúk, ktoré boli vyhodnotené dňa 10. júla 2013 bol ako výherný vyhodnotený návrh, ktorý podala Mgr. Eva Špirková, trvale bytom Turček 86.

Komisia, ktorá vyhodnocovala cenové ponuky bola v zložení:

Ján Dvorský

Oľga Dobšovičová

Valéria Gajdošová, Bc.

Oľga Wagnerová

 

v Turčeku 12. júla 2013

 

adresa: 038 48  Turček 123                    

č. účtu: 19224362/0200          

 tel., fax: 043/4956560

IČO: 00317012, DIČ: 2020597953

e-mail: obecnyuradturcek@stonline.sk

Obec Turček týmto zverejňuje Uznesenie č. 28/2013 zo zasadnutia OZ v Turčeku, ktoré sa konalo dňa 17. 6. 2013, ktoré pojednáva o podmienkach obchodnej verejnej súťaže:

 

Uznesenie č. 28 /2013

 

schvaľuje

a) podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Turček zapísaných na LV č. 57 a to:

 • pozemku parc. č.  reg. C-KN č. 671 vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 481 m2 v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček
 • pozemku parc. č. registra C-KN č. 672 vedený ako orná pôda o výmere 1 259 m2 v katastrálnom území Horný Turček, obec Turček

formou obchodnej verejnej súťaže za cenu vo výške všeobecnej hodnoty stanovenej podľa osobitného predpisu znaleckého posudku s týmito podmienkami:

 

b) určuje nasledovné podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 

1. Predmet predaja je:

 • pozemok parc. č.  reg. C-KN č. 671 vedený ako trvalý trávny porast  o výmere 481 m2 v katastrálnom území Horný Turček
 • pozemok parc. č. registra C-KN č. 672 vedený ako orná pôda o výmere 1 259 m2 v katastrálnom území Horný Turček

vedené na LV č. 57, ktorých vlastníkom je obec Turček.

 

2. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže vyhlasovateľ určuje nasledovné:

a) nehnuteľnosť je možné odpredať žiadateľovi len na základe písomnej žiadosti. Žiadateľ musí predložiť Návrh cenovej ponuky na predmet prevodu – predaj v celosti – nehnuteľnosti uvedené pod č. 1. Najnižšia cena je určená na 4 490,00 € (slovom štyritisíc štyristo deväťdesiat eur)

 

b) návrh cenovej ponuky predkladá žiadateľ v nepriehľadnej, neporušenej a zalepenej obálke. Obálku predkladateľ označí čitateľným nápisom „Obchodná verejná súťaž – pozemky parc. č. C-KN 671 a 672“ NEOTVÁRAŤ. Na obálke predkladateľ uvedie svoje meno, priezvisko a bydlisko, resp. obchodné meno a adresu/sídlo/miesto podnikania.

 

c) ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obec Turček, Obecný úrad Turček, 038 48  Turček 123 v termíne najneskôr do 10. júla 2013 do 12.00 hod. Na návrhy doručené po termíne sa neprihliada. Došlé ponuky budú označené dátumom a hodinou doručenia a osobitne uložené neporušené do termínu ich otvárania komisiou

 

d) v žiadosti uvedie predkladateľ nasledovné údaje:

- meno a priezvisko, adresa, resp. obchodné meno, sídlo uchádzača a IČO,

- navrhovanú kúpnu cenu  

 

e) k žiadosti predkladateľ priloží:

fyzická osoba: prehlásenie súhlasu so spracovaním poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. v rozsahu nevyhnutnom na účely verejnej obchodnej súťaže

právnická osoba: výpis z obchodného registra použiteľný pre právne úkony nie starší ako 1 mesiac

 

f) Informácie a údaje obsiahnuté v návrhu nesmú byť predkladateľom označené ako dôverné

 

g) návrh možno zahrnúť do súťaže len keď jeho obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže. Kontrola náležitostí návrhov bude preverená komisionálne pri otváraní obálok.

 

h) otváranie obálok s návrhmi vykoná komisia určená starostkou obce dňa 10. júla 2013 o 14.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Turčeku za účasti žiadateľov, ktorí prejavia záujem. Pri otváraní ponúk doručených v stanovenom termíne budú prečítané mená žiadateľov s oznámením výšky ponúkanej kúpnej ceny. Z otvárania obálok návrhov predložených do obchodnej verejnej súťaže s popisom základných údajov z návrhov bude vyhotovená zápisnica.

 

i) predkladatelia – žiadatelia nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži

 

j)odovzdaný a predložený návrh je možné odvolať prípadne dopĺňať len v lehote do 3. júla 2013 do 12,00 hod. Odvolať písomným prehlásením, že predkladateľ sťahuje svoju ponuku a doplniť spôsobom, že predkladateľ predloží novú obálku s novým návrhom, kde na obálke okrem svojich iniciálok a predpísaných náležitostí uvedie poznámku „zmena návrhu“ a uvedie poradové číslo návrhu

 

k) vyhlasovateľ si vyhradzuje:

- právo verejnú obchodnú súťaž zrušiť v zmysle § 283 Obchodného zákonníka, pričom zrušenie je oprávnený vykonať spôsobom ako bola vyhlásená obchodná verejná súťaž

- právo odmietnuť všetky predložené návrhy v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka

- právo zmeniť podmienky súťaže

- právo predĺžiť lehotu na výber víťazného návrhu a vyhodnotenie súťaže

 

l) za víťazný môže byť vyhlásený návrh, ktorý

- splní všetky podmienky súťaže

- ponúkne minimálne kúpnu cenu na úrovni minimálnej ponuky 4 490,00 eur

- ponúkne najvhodnejšiu ponuku

 

m) komisia vyberie najvhodnejší z predložených návrhov, spracuje poradie predložených návrhov, z čoho vyhotoví zápisnicu, ktorú predloží starostke obce a rozhodne o výhercovi obchodnej verejnej súťaže

 

n) lehota na oznámenie výsledkov je do 7 pracovných dní po vykonaní obchodnej verejnej súťaže prostredníctvom úradnej tabule obce a webovej stránky obce www.obecturcek.sk

 

o) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  na znenie kúpnej zmluvy, pričom úprava kúpnej zmluvy nesmie byť v rozpore s víťazným návrhom ani s týmito podmienkami obchodnej verejnej súťaže. Ak žiadateľ  odstúpi od kúpy pozemkov, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž.

 

p) návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude predložený na Správu katastra v Turčianskych Tepliciach zo strany predávajúceho najneskôr do 7 dní od spísania kúpnej zmluvy

 

q) predkladateľ – kupujúci nadobudne nehnuteľnosti v stave, ako sa nachádzajú ku dňu podpisu kúpnej zmluvy, nemá voči takémuto stavu námietky

 

 

Za:         6                             Proti:        0                           Zdržali sa:             0                        Prítomní: 6  

 

 

Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 si môžete pozrieť na nasledovnom linku www.obecturcek.sk/samosprava/hlavny-kontrolor-obce-/dokumenty-hko/

Dokumenty individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 (Záverečný účet, Výročnú správu, Poznámky) si môžete pozrieť na nasledujúcom linku:

cms.obecturcek.webnode.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/

Vianoce

***Únia žien v spolupráci s Materskou školou v Turčeku Vás srdečne pozýva na Vianočné posedenie, ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome, dňa 16. 12. 2012 o 15.00 hod. Popoludnie nám spríjemní vystúpenie našich detí, a ako každoročne čaká na Vás vianočný punč a domáce zákusky.***

.......................................................................................................................................................

 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V TURČEKU,

KTORÉ SA BUDE KONAŤ DŇA

13. DECEMBRA 2012 O 16.00 HODINE

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TURČEKU

                                 

 

 

 1.  Otvorenie
 2.  Kontrola uznesení OZ
 3.  Plnenie rozpočtu k 30.9.2012
 4.  Úprava rozpočtu na rok 2012
 5.  Rozpočet obce Turček na rok 2013, finančný výhľad na rok  2014 a 2015

6.  Všeobecné záväzné nariadenia obce Turček, účinné od 1.1.2013

7.  Smernica obce Turček o verejnom obstarávaní

8.  Výsledky výzvy na zimnú údržbu miestnych komunikácií

9.  Rôzne:

     - Inventarizačné komisie

     - Žiadosť o odkúpenie pozemku – M. Puliš

     - Kontrola nájomných zmlúv

     - Odvolanie chalupárov voči platbe za komunálny odpad

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

 

 

Výzva na predloženie cenových ponúk vyhŕňanie snehu Turček.docx (28,5 kB)
Výzva na predloženie cenových ponúk vyhŕňanie snehu Turček.pdf (79,4 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na službu „Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Turček pre zimné obdobie 2012/2013“

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade so Smernicou verejného obstarávania Obce Turček č. 3/2012

Obec Turček

 

Vyhlasovateľ – verejný obstarávateľ:  Obec Turček

Adresa: 038 48  Turček 123

IČO:  00317012

DIČ: 2020597953

tel., kontakt: 043/4956560

č. účtu: 19224362/0200

    Obec Turček  vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou na službu: „Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Turček pre zimné obdobie 2012/2013“.

Uchádzači predložia

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Originál cenovej ponuky ponúkanej práce bez DPH

3. Doklad oprávňujúci dodávať službu, ktorá je predmetom výberového konania

(t. j. originál, resp. fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace k termínu predloženia ponuky, alebo platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov)

4. Čestné prehlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácií a neprebieha voči nemu konkurzné konanie.

Kritéria pre vyhodnotenie ponúk:

- cena

Lehota na predloženie ponúk:  Termín na predloženie ponúk je do 7. 12. 2012. Ponuky predložte osobne, alebo poštou v obálke označenej "Cenová ponuka Služby - NEOTVÁRAŤ" v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku na adresu vyhlasovateľa.

Termín a miesto otvárania obálok:

december 2012


Lehota na vyhodnotenie ponúk:

Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 5 dní po termíne otvárania obálok. O úspešnosti resp. neúspešnosti ponuky bude kandidát písomne informovaný najneskôr do 5 dní po vyhlásení výsledkov vyhodnotenia cenových ponúk.

 

V prípade nejasností kontaktujte: Obecný úrad v Turčeku, 043/4956560

 

 

v Turčeku 22. 11. 2012

                                                                                                          Oľga Wagnerová

                                                                                                        starostka obce Turček

 

                                                                                

 

 

 

PROGRAM ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V TURČEKU,

KTORÉ SA BUDE KONAŤ DŇA

11. OKTÓBRA 2012 O 16.00 HODINE

V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TURČEKU

                                 

 

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení OZ
 3. Správa nezávislého auditora za r. 2011
 4. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2012
 5. Rôzne: a/ návrh na zvýšenie poplatku MŠ

                 b/ žiadosť o príspevok na opravu organu v Kunešove

                 c/ žiadosť TJ – futbalový oddiel o fin. dotáciu

                 d/ úpravy autobusových a vlakových spojov

                 e/ zrušenie káblovej televízie v obci

                 f/ sťažnosti občanov a petícia

                 g/ informácia o malých obecných službách

                 h/ iné

 1. Diskusia
 2. Návrh na uznesenie
 3. Záver

 

 

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu Obce Turček za rok 2011 a dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 540/2007 Z. z. v znení n. p. štatutárnemu orgánu Obce Turček môžete nájsť tu: obecturcek.webnode.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Turčeku,

ktoré sa bude konať dňa

28. júna 2012 o 17.OO hodine

v zasadačke Obecného úradu v Turčeku

 

 

 

 

 

 1. Otvorenie
 2. Záverečný účet obce Turček za rok 2011
 3. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
 4. Plnenie rozpočtu obce k prvému štvrťroku 2012
 5. Rôzne
 6. Návrh na uznesenia
 7. Diskusia
 8. Záver

Neprehliadnite!!!

 

Záverečný účet obce Turček k 31. 12. 2011 (WORD, PDF verzia)

Záverečný účet k 31_12_2011.doc (1,8 MB)
Záverečný účet k 31_12_2011.pdf (2,2 MB)

 

Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce k  31. 12. 2011 (WORD, PDF verzia)

Stanovisko HKO k návrhu ZÚ obce Turček za rok 2011.docx (38,4 kB)
Stanovisko HKO k návrhu ZÚ obce Turček za rok 2011.pdf (156,3 kB)