Referendum 2023

OZNÁMENIE

O zverejnení e-mailovej adresy pre doručenie

 Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

pre referendum 2023.

Obec Turček v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka

pre referendum 2023

obecturcek@gmail.com

www.minv.sk/?referendum-preukaz

 

Podávanie žiadostí o voľbu poštou

O voľbu poštou môžu oprávnení voliči požiadať:

  •   písomne v listinnej podobe na adresu Obec Turček, Horný Turček 363, 038 48 Turček
  •   elektronicky na email: obecturcek@gmail.com

 Vzor žiadosti pre voliča:

  •    ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, www.minv.sk/?r23-posta1
  •   ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia,  www.minv.sk/?r23-posta2

 

Žiadosti o voľbu poštou musia byť doručené písomne alebo elektronicky do 02.12.2022.

Na žiadosti doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Oznámenie o utvorení 1 volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre referendum 2023

Deň a čas konania referenda
21. 1. 2023
07.00 h - 22.00 h


 Miesto konania referenda
Dom kultúry v Turčeku


 Volebný okrsok č.1


Adresa volebnej miestnosti:
Horný Turček 44, 03848 Turček

 

 

 

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu referenda
Obec Turček v zastúpení starostom obce Jánom Teltschom menuje zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a určuje osobu na organizačnú a technickú prípravu referenda:
Jaroslav Frno, Turček 363, 038 48 Turček
č.t. 043/4956560, 0908248960
e-mail: obecturcek@gmail.com

OZNÁMENIE

o zverejnení e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum, ktoré je vyhlásené na 21.1.2023.

Obec Turček v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej volebnej komisie pre pre referendum, ktoré je vyhlásené na 21.1.2023

obecturcek@gmail.com

 

 

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.


 

 

WR23_Info1skA4.pdf (279055) - zverejnené 9.11.2022

2022_362.pdf (212032)