Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

Report_OSO_AF225_2022-09-28_112116_171.PDF (39647) - zverejnené 28.9.2022
Report_OSO_AF226_2022-09-28_112104_973.PDF (36281) - zverejnené 28.9.2022
 

Preberanie kandidátnych listín

 

Preberanie kandidátnych listín na funkciu starostu obce Turček a poslancov obecného zastupiteľstva obce Turček sa uskutoční nasledovne: 

Kandidátne listiny sa doručujú do rúk zapisovateľa miestnej volebnej komisie Jaroslava Frnu na Obecnom úrade v Turčeku počas stránkových hodín obecného úradu. 

Posledný deň na odovzdanie kandidátnych listín je utorok 30. augusta 2022 v čase do 24.00 hod. V tento deň, ak budete potrebovať odovzdať kandidátnu listinu po úradných hodinách, kontaktujte  zapisovateľa Jaroslava Frnu na jeho mobilnom telefóne a dohodnite si čas prevzatia na obecnom úrade.

Kontakt: t. č. +421 908 248 960

e-mail: frno.jaroslav@gmail.com

 

OZNÁMENIE

o zverejnení e-mailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022.

Obec Turček v zmysle Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

obecturcek@gmail.com


 

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf (404430)

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Obecné zastupiteľstvo v Turčeku zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 26/2022 zo dňa 30.6.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Turčeku bude mať 5 poslancov, ktorí budú volení v 1 volebnom obvode.

Volebná miestnosť: Dom kultúry v Turčeku, Horný Turček 44, 03848 Turček

V obci Turček je vytvorený jeden okrsok.

 

 

 

Zverejnenie počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Obec Turček podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Turček ku dňu vyhlásenia volieb: 613

 

 

WSG22_11Info1.pdf (140479)