VZN 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriadovateľskej pôsobnosti obce Turček