Výrub drevín

Obec Turček v zmysle § 69 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vykonáva správu vo veciach ochrany drevín.
Vlastník (správca, nájomca) pozemku, v prípade, že chce vyrúbať drevinu, ktorá rastie na jeho pozemku, je povinný požiadať o povolenie na výrub obecný úrad. Súhlas na výrub dreviny sa môže vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka pozemku, ak žiadateľom nie je vlastník.
Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:
- zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
- nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch,
- narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja, t.j. od 1. októbra do 31. marca.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty do 10 m2,
- pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
- pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín obci najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

V zmysle zákona obec vydáva súhlas na výrub dreviny. K vydaniu súhlasu na výrub dreviny je potrebné predložiť Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Potrebné doklady:
- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
- kópia katastrálnej mapy parcely, na ktorej drevina rastie
- list vlastníctva alebo iný doklad preukazujúci vzťah k pozemku


Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov:
- fyzické osoby           10,00 €
- právnické osoby     100,00

Žiadosť vyrub drevin.doc (46 kB)                    Žiadosť vyrub drevin.pdf (137,4 kB)