Matrika


Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Matriku upravuje zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách.

 

Sídlo Matričného úradu Turček: Obecný úrad Turček, 038 48  Turček 123

Tel., fax:                                 043/4956560

e-mail:                                    annavernerova@gmail.com

                                              frno.jaroslav@gmail.com

Úradné hodiny:                        počas úradných hodín Obecného úradu v Turčeku

                      

PONDELOK                                    7.00 – 15.30

UTOROK                                        7.00 – 15.30

STREDA                                        7.00 – 15.30

ŠTVRTOK                                      7.00 – 15.30

PIATOK                                     nestránkový deň

          obedná prestávka – 12.00 – 13.00

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úlohou matričného úradu je:
 
 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
 • vedie index zápisov do matričných kníh,
 • vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín,
 • zapisuje do matriky po písomnom súhlase obvodného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
 • vydáva výpisy z matričných kníh,
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu na uzavretie manželstva pred matričným úradom,
 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade,
 • povoľuje žiadosť na uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
 • posudzuje žiadosť o odpustenie od predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
 • vydáva potvrdenia na uzavretie manželstva v cudzine,
 • prijíma oznámenia  po rozvode manželstva o tom, že bude prijaté  predošlé priezvisko a vydáva o tom rozhodnutie,
 • prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určenie otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté,
 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov,
 • podáva na súd návrh na určenie mena a priezviska, ak sa rodičia nedohodli na mene a priezvisku,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • pripravuje podklady na zápis matričných udalostí nastalých v cudzine do osobitnej matriky,
 • vydáva žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa a o príspevok na pohreb,
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a nastalých zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • zabezpečuje archiváciu a skartáciu dokladov podľa právnych predpisov
Ako vybaviť na matrike:
 1.  so báš 
 2. vítanie detí do života
 3. žiadosť o uzavretie manželstva
 4. vystavenie matričného dokladu na použitie v SR
 5. vystavenie matričného dokladu pre použitie v cudzine
 6. vystavenie potrvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine
 7. úmrtie v rodine
 8. zápis do osobitnej matriky
 9. oznámenie o prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva
 10. určenie otcovstva
 11. register trestov
 12. osvedčovanie podpisov
 13. osvedčovanie listín
Overujú Anna Ulbrichtová a Jaroslav Frno