Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad v obci Turček

Pri vypĺňaní žiadosti je potrebné riadiť sa ustanoveniami - VZN Obce Turček číslo 1/2012 zo dňa 13. 12. 2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zvoľte súbor