Rýchle oznamy

Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

10.04.2019 08:22
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu v mieste trvalého bydliska, máte právo požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu.  Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: Osobne,najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.  V listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019).  Elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Žiadosti môžete zasielať na e-mailovú adresu: obecturcek@gmail.com   Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej...

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

22.03.2019 10:00
Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu môžete zasielať na e-mailovú adresu: obecturcek@gmail.com

Doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

12.02.2019 14:32
V prípade, že sa nemôžete zúčastniť volieb prezidenta v mieste trvalého bydliska, máte právo požiadať obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu.  O hlasovací preukaz môžete požiadať: 1.osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr do 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. 2. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  25. 2. 2019 pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb, 3. elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  25. 2. 2019pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb. Elektronická adresa pre doručenia žiadosti je obecturcek@gmail.com  

Nová e-mailová adresa obce

08.02.2019 07:58
Oznamujeme Vám, že odo dňa 8. 2. 2019 používa obec Turček výhradne novú e-mailovú adresu obecturcek@gmail.com  

Výzva na predloženie cenovej ponuky

15.01.2019 14:15
Výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou - "Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček" nájdete i v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA www.obecturcek.sk/verejne-obstaravanie/vyzvy/ Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou_Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček.pdf (457581)- zverejnené 15.1.2019  

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - v roku 2019

11.01.2019 18:17
Obec Turček upozorňuje na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s termínom do 31. 1. 2019   Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (právnická i fyzická osoba) povinný podať obci Turček do 31. januára 2019, ak mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. (daňová povinnosť vznikla ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, majiteľom psa a pod. v rozmedzí od 2.1.2018 do 1.1.2019)   § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a...

Zníženie poplatku za komunálny odpad - rok 2019

11.01.2019 18:16
Občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti - na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2019,  na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2019.   I v roku 2019 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom linku https://www.obecturcek.sk/ako-vybavit-/znizenie-poplatku-za-ko/   Zníženie poplatku za komunálny odpad 2018   Tí občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti: -       na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2018, -       na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2018. I v roku 2018 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými...
Záznamy: 1 - 7 zo 7

program OZ 18.12.2018.pdf (380040)

zverejnené 14.12.2018

 

V prílohe sa nachádza  návrh viacročného rozpočtu na roky 2019 2020 2021 zverejnený na základe § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 

Návrh viacročného rozpočtu 2019 2020 2021.pdf (321425)

zverejnené 3. 12. 2018

Rýchle oznamy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 11. 2018 oznam č. 1

Na základe oznámenia PZ SR* upozorňujeme občanov, hlavne rodičov maloletých detí, aby svoje deti nenechávali bez dozoru. V blízkom okolí sa pohybuje biela dodávka s dvomi mužmi hovoriacimi česky, ktorí lákajú deti na obrázky zvierat.

Hrozí únos detí!!!

Posledný incident sa stal 29. 11. 2018 v obci Bartošova Lehôtka.

 
*Policajný zbor Slovenskej republiky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30. 11. 2018 oznam č. 2

Oznamujeme občanom, že sa uskutočnil posledný odvoz veľkokapacitných kontajnerov v roku 2018. Žiadame všetkých občanov, aby nenosili odpad na zberné miesta. Kontajnery budú sprístupnené  až v marci 2019. Ďakujeme za pochopenie.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10. 11. 2018

513 zapísaných voličov
304 vydaných obálok
304 odovzdaných obálok
 
účasť voličov 59,25 %
 

Počet a podiel platných hlasov pre kandidátov na starostu

 
293 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
 
Kandidát Politický subjekt Počet platných hlasov podiel platných hlasov v  % Výsledok
Ján Teltsch nezávislý kandidát 205 69,96 zvolený
Ján Rusnák SMER-SD 51 17,40 x
Jozef Grajciar NÁRODNÁ KOALÍCIA 37 12,62 x
 

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva

298 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
5    volených poslancov
5    zvolených poslancov
Kandidát Politický subjekt Počet platných hlasov
Jozef Vrzgula NÁRODNÁ KOALÍCIA 223
Milan Matúš nezávislý kandidát 219
Monika Gombošová NÁRODNÁ KOALÍCIA 177
Jozef Hirschner KDH 144
Jana Pittnerová NÁRODNÁ KOALÍCIA 139
 
 
Výsledky komunálnych volieb 2018 nájdete i na stránke:
 
 
 
 
 

 

 

Oznam pre občanov obce Turček - neprehliadnite!!! I v roku 2018 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady elektronicky na tomto linku https://www.obecturcek.sk/tlaciva-na-stiahnutie/formulare/

3. miesto

Monografia obce Turček získala v roku 2012  - 3. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2011 (kategória knihy - Knihy o obciach - monografické publikácie) od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov - Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica.