Rýchle oznamy

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje - v roku 2022

10.01.2022 14:01

Obec Turček upozorňuje na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje s termínom do 31. 1. 2022

 

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník (právnická i fyzická osoba) povinný podať obci Turček do 31. januára 2022, ak mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

(daňová povinnosť vznikla ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, majiteľom psa a pod. v rozmedzí od 2.1.2021 do 1.1.2022)

 

§ 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

Tlačivo daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa nájdete i tu: www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

Zníženie poplatku za komunálny odpad - rok 2022

10.01.2022 14:00

Občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti - na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2022 na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2022.

 

I v roku 2022 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom linku https://www.obecturcek.sk/ako-vybavit-/znizenie-poplatku-za-ko/

 

 

 

Zníženie poplatku za komunálny odpad 2018

 

Tí občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti:

-       na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2018,

-       na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2018.

I v roku 2018 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom linku https://www.obecturcek.sk/ako-vybavit-/znizenie-poplatku-za-ko/Viac tu: https://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/
 

Zníženie poplatku za komunálny odpad 2018

 

Tí občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti:

-       na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2018,

-       na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2018.

I v roku 2018 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom linku https://www.obecturcek.sk/ako-vybavit-/znizenie-poplatku-za-ko/Viac tu: https://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/

Zníženie poplatku za komunálny odpad 2018

 

Tí občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti:

-       na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2018,

-       na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2018.

I v roku 2018 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom linku https://www.obecturcek.sk/ako-vybavit-/znizenie-poplatku-za-ko/Viac tu: https://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/

Zníženie poplatku za komunálny odpad 2018

 

Tí občania, ktorí majú nárok na úľavu z poplatku podľa VZN obce o komunálnom odpade predkladajú žiadosti:

-       na úplné odpustenie poplatku  za komunálny odpad do 31. marca 2018,

-       na zníženie či vrátenie poplatku do 31. decembra 2018.

I v roku 2018 je možné podať žiadosť spolu s príslušnými dokladmi na vrátenie, zníženie, či odpustenie poplatku za komunálny odpad elektronicky na nasledovnom linku https://www.obecturcek.sk/ako-vybavit-/znizenie-poplatku-za-ko/Viac tu: https://www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/

 

Povodňová situácia v obci

05.01.2022 09:43

 

1. Vyhlásenie III stupňa povodňovej aktivity.pdf (226632)

2. Odvolanie III stupňa povodňovej aktivity.pdf (224513)

3. Vyhlásenie II stupňa povodňovej aktivity.pdf (226814)

4. Odvolanie II stupňa povodňovej aktivity.pdf (223918)

OZ 16.12.2021

13.12.2021 09:45

Program OZ 16.12.2021.pdf (207761)

OZNAM + doplnenie o oleje

07.12.2021 10:21

Oznamujeme občanom, že v našej obci boli zriadené odberné miesta so zbernými nádobami na odoberanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu,  jedlých rastlinných olejov a tukov z domácností. Odberné miesta sa nachádzajú v Dolnom Turčeku pri potravinách Sama, v Hornom Turčeku pri predajni Coop Jednota, pri Dome kultúry a pri bytovkách oproti Úpravni vody. Čo patrí do nádob nájdete v priloženom obrázku alebo priamo na zberných nádobách. Zberné nádoby sa budú vymieňať každý piatok. V prípade potreby môžeme zvýšiť počet odberných miest alebo zvýšiť frekvencie vývozu.

Obchodná verejná súťaž 02/2021

05.11.2021 10:24

Informácie ku Obchodnej verejnej súťaži č. 02/2021 sú zverejnené v sekcii Úradná tabuľa 

OZ 3.11.2021

29.10.2021 10:03

Program OZ 3.11.2021.pdf (206895)

Zmena konečnej zastávky autobusu

25.10.2021 08:33

Oznamujeme občanom, že od 25.10.2021 do 27.10.2021 bude autobus premávať len po predajňu COOP Jednota z dôvodu opravy priepustu pri transformátore.

Pozvánka

10.08.2021 11:14

Obecné zastupiteľstvo 30.6.2021

25.06.2021 13:09

Program OZ 30.6.2021.pdf (199742)

Poďakovanie

21.06.2021 11:49

Dotácia obedy zadarmo

17.06.2021 09:45

Obec Turček žiada občanov, ktorí majú záujem o dotáciu obedy zadarmo pre predškoláka v Materskej škole v Turčeku - od 1.8.2021, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 25.6.2021.

Rodičia musia byť:

1. poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, alebo

2. ich príjmy nesmú dosahovať výšku životného minima (posudzuje sa spoločný príjem do domácnosti)

posudzovaná osoba 214,83 EUR

ďalšia posudzovaná osoba 149,87 EUR

dieťa 98,08 EUR na jedno dieťa

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

07.05.2021 14:41

Oznam o prijímaní detí.pdf (390512)

Žiadosť o prijatie do MŠ.docx (18263)
Žiadosť o prijatie do MŠ.pdf (376448)
 

 

Asistované sčítanie obyvateľov v obci Turček

04.05.2021 14:59

Oznamujeme občanom, že od 3.5.2021 do 13.6.2021 sa koná v obci Turček asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli alebo nedokázali sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Obec Turček zriadila pre potreby asistovaného sčítania kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v priestore obecného úradu. Tu môžu občania požiadať o dosčítanie v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hodiny. Odporúčame si termín sčítania dohodnúť telefonicky.

Imobilní občania môžu požiadať o službu mobilného asistenta sčítania, ktorý navštívi žiadateľa priamo v jeho domácnosti. O túto službu môžu požiadať na telefónnom čísle obecného úradu 043/4956560.

Zmena sídla Obecného úradu obce Turček

30.04.2021 13:45

Zmena sídla obecného úradu 2021.pdf (541044)

Zmena otváracích hodín Pošty Turček

26.02.2021 10:03

Otváracie hodiny s účinnosťou od 1.3.2021 si môžete pozrieť na linku www.obecturcek.sk/sluzby-v-obci/posta/

SČÍTANIE OBYVATEĽOV SPUSTENÉ

15.02.2021 09:21

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Na účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie. Z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, aby využili možnosť sčítať sa s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotné postihnutí, digitálne vylúčení a pod.) môžu využiť asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať od 1. 4. 2021 do 31. 10. 2021.

Na obecnom úrade bude zriadené kontaktné miesto, kde so sčítaním bude obyvateľom pomáhať asistent sčítania. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta budú každý pracovný deň od 8:00 do 15:00 hod..

K dispozícii bude aj mobilný asistent, ktorý navštívi domácnosť obyvateľa a sčíta ho v prípade, že o takúto službu požiada.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára 2021, nesčítava sa.

Naopak, ak zomrie človek z polnoci 31. decembra 2020 na 1. januára 2021 treba ho sčítať.

 

Distribúcia respirátorov pre občanov obce nad 60 rokov

08.02.2021 13:52
Aj napriek priaznivej situácii s ochorením COVID19 v našej obci podávame pomocnú ruku tým najzraniteľnejším. Pre seniorov zakúpila obec respirátory typu KN95 FFP2 a už od 9.2.2021 začne s ich distribúciou.
Obecný úrad má k dispozícii zoznam obyvateľov, takže nie je potrebné sa hlásiť.
Postupne budú respirátory prostredníctvom pracovníkov obecného úradu distribuované všetkým občanom, ktorí dovŕšia tento rok (do 31.12.2021) vek 60 rokov.
Žiadame Vás, aby ste respirátor využívali účelne, teda najmä v interiéroch, kde sa zdržiava viac ľudí (zdravotné strediská, lekárne, obchody, pošta....).

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

12.01.2021 11:26

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15.2.2021 do 31.3.2021

www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf

www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf

Link s informatívnym videom:

vimeo.com/471290558

www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUohttps://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo

Najčastejšie otázky k SODB 2021:

www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB 2021:

www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=9s

 

 

Antigénové testovanie

18.11.2020 11:26

Od dnešného dňa 18. novembra 2020 je spustené odberné miesto v budove Polikliniky, 9. mája 438/15, 039 01 Turčianske Teplice (vstup od cesty smerom k ZŠ Školská) na dobrovoľné testovanie obyvateľstva okresu Turčianske Teplice antigénovými testami na ochorenie COVID-19.  Odberné miesto bude otvorené v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod.

Náš malý veľký Turiec

26.10.2020 14:55

Aj v týchto ťažkých časoch je dôležité zostať človekom a najmä držať spolu. Starostovia obcí Horného Turca posielajú povzbudivé slová nielen pre svojich občanov, ale aj celému Slovensku. Pretože len spolu to môžeme zvládnuť. veposhornehoturca.sk/blog/odkaz-pre-slovensko

 

Informácia o nCoV

03.03.2020 13:48

vyhlaska_212 - cestovanie.pdf (326307)

cestovatelsky-semafor.pdf (377813)

UV 215_2021 Predĺženie NS.pdf (372562)

UV 203_2021.pdf (369511)

výnimky zo zákazu vychádzania.pdf (293622)

173_2021.pdf (287560)

160_2021.pdf (350001)

UV 123_2021 Sprísnenie opatrení.pdf (348621)

UV 77_2021 Predĺženie NS.pdf (243200)
UV 78_2021 Zaradenie okresov do stupňov.pdf (192740)

UV 30_2021 Plošné testovanie.pdf (354312)

624_2020.pdf (283200)
671_2020.pdf (189108)
718_2020.pdf (192911)
806_2020.pdf (280280)
807_2020.pdf (310144)
Celkov_znenie_nariadenia_vlady_269_2020_k_30_12_2020.pdf (166433)
ZZ_2020_268_20201001.pdf (159390)
ZZ_2020_269_20201001.pdf (198526)
ZZ_2020_291_20201027.pdf (152688)
ZZ_2020_315_20201111.pdf (162651)
ZZ_2020_414_20201229_zmena_stavn_ho_z_kona_227_2002.pdf (158163)
ZZ_2020_427_20201229.pdf (176800)
ZZ_2020_428.pdf (147222)
 

UV 807_2020 Predĺženie NS o ďalších 40 dní.pdf (310144)

Vestník_ciastka_26_2020.pdf (592835)

NV 269_2020_Opatrenia HM.pdf (216106)
ACFrOgCQWD6-EhDD2-6-Vv4ipKIN_xJvYzOkxFb_pcF-kcxHejDQ1Fb0sZMMfa1tBPRD4waPo70MsyIIs1sDCRN0RV037HJFM95ZzjUdDcFDOv-EDvAmIVK_PO3rdyI=.pdf (14306854)
final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09.pdf (179909)
OLP_7693_2020_Hranice.pdf (161906)
OLP_7852_2020_Rúška.pdf (114100)
UV 678_2020 Obmedzenie slobody pohybu a pobytu_22102020.pdf (205859)
UV 704_2020 Rozšírenie UV 587_2020.pdf (219729)

UV 718_2020 Predlženie NS o ďalších 45 dní.pdf (192911)

Záznamy: 1 - 22 zo 22

 

 

 

 

 

3. miesto

Monografia obce Turček získala v roku 2012  - 3. miesto v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál za rok 2011 (kategória knihy - Knihy o obciach - monografické publikácie) od Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov - Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica.